Política de privacitat

Política de privacitat

A través d’aquesta Política de Privacitat, informem de com recollim i tractem les dades personals de tota persona que navegui per la pàgina web situada a l’URL www.casinobarcelona.com (la “Pàgina Web”), o que accedeixi presencialment a les instal·lacions dels nostres casinos (conjuntament, l’“Usuari”). L’Usuari s’ha de llegir atentament aquesta Política de Privacitat, ja que pot patir modificacions, que, un cop publicades a la Pàgina Web, seran de plena aplicació a cada Usuari.

Data de l’última actualització: [Febrer de 2024].

1. Qui en serà el Responsable del tractament?

 • dentitat: Gran Casino Barcelona, SLU, amb CIF B-08511834 (indistintament, “Casino Barcelona” o “Casino”)
 • Domicili social: C/ Pere II de Montcada, 1. 08034, Barcelona
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@grupperalada.com

2. Quines categories de Dades Personals tractarem?

Ha de tenir en compte que cal que ens proporcioni unes certes dades personals per garantir el bon funcionament dels serveis que, com a Usuari del Casino, pugui sol·licitar-nos, que principalment consisteixen en serveis de jocs d’atzar i apostes. En facilitar-nos les seves dades personals, Vostè ens garanteix la veracitat o exactitud d’aquestes dades.

Les categories de dades (les “Dades Personals”) que podem tractar sobre cada Uusari són les següents. No obstant això, en funció de la tipologia de serveis i les circumstàncies personals de cada Usuari, algunes de les categories que s’indiquen a continuació poden no ser aplicables a tots els Usuaris:

 • dades identificatives: nom i cognoms, DNI, passaport, targeta de la Seguretat Social, permís de conducció o targeta de residència, imatges gravades o proporcionades a través de la presa o remissió de fotografies, signatura.
 • dades referents a les seves característiques personals: sexe, edat, data de naixement, estat civil, lloc de naixement, nacionalitat.
 • dades de contacte: adreça postal, correu electrònic o telèfon.
 • dades sobre el seu comportament en línia i les seves preferències, com ara pàgines web i seccions d’aquestes que visita, el lloc i l’hora de connexió, els hàbits de navegació, la IP del seu ordinador o l’ID del seu dispositiu mòbil i identificadors en línia, en funció de si ha consentit o no el desplegament de certes galetes i tecnologies anàlogues que no són estrictament necessàries per al funcionament de la Pàgina Web.
 • dades econòmiques, financeres i de solvència patrimonial: salari brut anual, ingressos anuals d’una activitat econòmica o professional, dades relatives a la seva targeta de dèbit/crèdit, origen dels fons, mitjans de pagament que fa servir, informació relativa pel que fa al patrimoni, ingressos extraordinaris, deutes amb tercers; així com qualsevol altra dada econòmica, financera i de solvència necessària per complir amb les mesures de diligència deguda previstes en la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • dades d’informació comercial: les dades que ens proporcioni sobre les seves preferències. A títol enunciatiu, dades sobre els tipus de torneigs o jocs en els quals pugui estar interessat.
 • dades relacionades amb la comprovació amb llistes d’autoexclusió per al joc o amb registres d’interdicció d’accés al joc, incloent-hi llistes d’autoritats policials o judicials.
 • dades relacionades amb la seva navegació: ofertes i seccions visualitzades, lloc de connexió, hora de visita i temps de permanència a la Pàgina Web. Ha de tenir en compte que totes aquestes dades són molt importants per a nosaltres perquè ens permeten configurar el contingut i el disseny de la nostra Pàgina Web i dels nostres serveis d’acord amb les preferències de cada Usuari.

3. Per a quines finalitats i amb quines bases jurídiques tractarem aquestes Dades Personals?

Finalitat

Base jurídica

Control d’accés a instal·lacions del Casino i identificació unívoca de cada Usuari.

Tractament que també impedeix l'accés tant a les persones menors d’edat o incapacitades jurídicament, com a les incloses en qualsevol registre o llista de persones en virtut de les quals se’ls hagi prohibit o autoexclòs l’accés a establiments o sales de joc com el Casino.

 

Compliment d’una obligació legal aplicable al Casino Barcelona.

 

Prestació dels serveis d’atzar i joc sol·licitats per l’Usuari, incloent-hi l’obertura de comptes de joc, si escau.

 

Aquesta finalitat de tractament podrà incloure l’obertura d’un compte de joc individual per a cada Usuari, així com la gestió del dipòsit i la retirada de fons econòmics, tot això d’acord amb els termes i les condicions associades a l’obertura d’aquest compte, tal com li seran comunicats a cada Usuari, per a la seva acceptació expressa.

 

L’execució de la relació contractual entre el Casino i cada Usuari, o l’adopció de mesures precontractuals, si aquest Usuari encara no n’és client.

Compliment d’obligacions legals aplicables al Casino.

 

Entre d’altres, s’inclou l’adopció de totes les mesures de diligència deguda en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com la comunicació de la informació requerida per SEPBLAC i la prevenció del frau dins del Casino.

 

Compliment d’obligacions legals.

Anàlisi de dades amb finalitats analítiques per a la personalització i la millora dels serveis oferts a cada Usuari.

 

Aquest tractament comprèn l’anàlisi per part del Casino de les dades d’apostes, jocs i tornejos en els quals l’Usuari hagi participat, incloent-hi l’anàlisi del volum de dipòsits en compte, retirades efectuades, quantitats apostades i moviments duts a terme per aquest Usuari.

 

L’interès legítim que el Casino tingui per a dur a terme aquestes anàlisis, assumint que aquestes anàlisis no s’han de fer per al compliment d’una obligació legal aplicable al Casino Barcelona.

Gestió de les reserves al Casino Barcelona.

 

Tramitació i gestió de les reserves per anar presencialment al Casino Barcelona, incloent-hi l’adquisició d’entrades per assistir a esdeveniments dins del Casino, com ara tornejos, monòlegs, esdeveniments esportius, concerts, celebracions i esdeveniments de naturalesa similar, així com per fer una reserva en qualsevol dels nostres restaurants o bars.

 

L’execució de la relació contractual entre el Casino i cada Usuari, o l’adopció de mesures precontractuals, si aquest Usuari encara no n’és client

 

Resposta a sol·licituds d’informació, dubtes o incidències.

Atenció i resolució de les qüestions, dubtes o incidències que cada Usuari pugui considerar oportú plantejar-nos, ja sigui a través de la nostra Pàgina Web o presencialment al Casino.

 

L’execució de la relació contractual entre el Casino i cada Usuari, o l’adopció de mesures precontractuals, si aquest Usuari encara no n’és client.

 

Comunicacions comercials, també per canals electrònics.

 

Reenviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, dels nostres productes o serveis, incloent-hi l’enviament de la nostra Newsletter amb alertes de les nostres promocions exclusives, alertes de competicions i novetats relacionades amb els nostres serveis, activitats o esdeveniments.

El consentiment exprés de cada Usuari, tret que el Casino entengui que hi pugui ser aplicable la base jurídica de tractament prevista a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que dona cobertura a la realització d’aquestes comunicacions quan es doni una relació contractual prèvia amb l’Usuari, sempre que el Casino hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte de cada Usuari i les fes servir per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Casino que siguin semblants a les que inicialment van ser objecte de contractació pel destinatari.

Desenvolupament d’accions i programes amb propòsit comercial per part del Casino.

 

Inclou tots els tractaments de Dades Personals fets pel Casino en el marc del desenvolupament i l’execució de programes de fidelització, promocions, concursos o sortejos.

 

El consentiment exprés de cada Usuari, tret que el Casino entengui que hi pugui ser aplicable la base jurídica de tractament prevista a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que dona cobertura a la realització d’aquestes comunicacions comercials quan existeixi una relació contractual prèvia amb l’Usuari, sempre que el Casino hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte de cada Usuari i les fes servir per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Casino que siguin semblants a les que inicialment van ser objecte de contractació pel destinatari.

Gestió del Grup Peralada Member “GPM”.

Gestió de la filiació de l’Usuari en el GPM.

 

L’execució de la relació contractual entre el Casino i cada Usuari,

un cop aquest hagi acceptat les condicions que regulen aquest programa.

Tractament de videovigilància.

 

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions en els accessos i en tot l’establiment. El Casino podrà tractar les dades obtingudes a través dels sistemes de videovigilància amb la finalitat de detectar i investigar comportaments de l’Usuari que puguin ser constitutius de frau.

Compliment d’una missió duta a terme en interès públic, així com el compliment d’obligacions legals aplicables al Casino.

 

 

4. Durant quant de temps conservarem les Dades Personals de l’Usuari?

Conservarem les Dades Personals de l’Usuari mentre la nostra relació precontractual o contractual amb ell/ella estigui vigent per a la seva correcta gestió i, fins i tot, un cop acabada, per trametre-li informació –inclosa informació comercial– del seu interès, sempre que això sigui adequat, pertinent i limitat al necessari per a les finalitats per a les quals tractem les seves Dades Personals. L’anterior serà aplicable tret que l’Usuari exerceixi el seu dret de supressió.

Quan el tractament d’aquestes Dades Personals deixi de ser adequat, pertinent i limitat al que sigui necessari per a les finalitats per a les quals són tractades, conservarem les Dades Personals de l’Usuari durat els períodes legament exigibles i posteriorment mantindrem les seves dades bloquejades per atendre potencials responsabilitats, tal com ens exigeix la normativa aplicable de protecció de dades, entre d’altres.

5. A qui podrem comunicar les Dades Personals de l’Usuari?

Tindran accés a les seves Dades Personals tant (i) la resta d’entitats del Grup de societats Invergaming Group, SL, que necessitin tenir aquest accés per a la prestació de serveis interns al Casino Barcelona; com (ii) entitats externes al Casino que necessitin tenir aquest accés per a la prestació d’uns certs serveis, com ara proveïdors informàtics o de hosting, proveïdors de serveis de màrqueting i publicitat, i/o serveis relacionats amb la seguretat.

En tots aquests casos, el Casino Barcelona subscriurà amb aquests destinataris les corresponents garanties contractuals per garantir que les Dades Personals es tractaran d’acord amb la normativa aplicable, respectant-ne la confidencialitat i integritat.

En el cas que aquests proveïdors estiguin situats o tractin aquestes Dades Personals en països la normativa de protecció de dades dels quals pogués no ser equiparable a l’europea, el Casino posarà en pràctica els mecanismes necessaris per garantir que les Dades Personals es tractin en aquests països amb un nivell de protecció equivalent al de la Unió Europea, en particular mitjançant la subscripció amb aquests tercers de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

En cas d’obligació legal, en certes ocasions podrem cedir les Dades Personals de l’Usuari als ens administratius, policials o judicials previstos en la normativa aplicable, també en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

6. Drets de l’Usuari

Cada Usuari té els drets següents:      

 • A accedir a les seves dades per conèixer quines Dades Personals que l’incumbeixen estem tractant
 • A rectificar aquelles Dades Personals inexactes que l’incumbeixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos-en la supressió
 • A rebre les Dades Personals que l’incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament
 • A sol·licitar-nos que limitem el tractament de les seves Dades Personals. En el cas que ens sol·liciti aquesta limitació de tractament, les Dades Personals de l’Usuari només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el seu consentiment o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de protegir els drets d’una altra persona
 • A oposar-se al tractament de les seves Dades Personals. En aquest cas, deixaríem de tractar-les excepte llevat que sigui per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions

L’Usuari pot exercir, de manera gratuïta, els seus drets en qualsevol moment adreçant una comunicació per escrit al Casino a través del correu electrònic següent: dpo@grupperalada.com

Vostè podrà reclamar en qualsevol moment davant l’autoritat de control competent, que en el nostre cas és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres, a través de l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment per tractar de solucionar qualsevol discrepància o controvèrsia de manera amistosa.

Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes. Si aquest no fos el cas, li demanem que ens disculpi i es torni a posar en contacte amb nosaltres poder atendre’l i esmenar qualsevol possible error tècnic que hagi impedit que li hàgim donat resposta en termini.