Política de privacitat

Política de privacitat

TERMES I CONDICIONS GPM

Aquests termes i condicions, juntament amb la política de privacitat (conjuntament, les Condicions), regeixen el programa Grup Peralada Member, i la targeta de pertinença a aquest. Sense perjudici de l'anterior, és possible que la participació en concursos, sortejos o altres serveis tinguin termes i condicions particulars que ampliïn o substitueixin, en relació amb aquest concurs, sorteig o servei, les presents Condicions.

 • Empreses responsables del Grup Peralada Member:

Totes les empreses següents són, conjuntament, les responsables del programa Grup Peralada Member, i seran referides d'ara endavant com les Empreses Gestores.

 

 • Gran Casino de Barcelona, S.L.U.

  Calle Marina, 19-21, 08005 Barcelona

  NIF: B-08511834

 • Casino Castillo de Peralada, S.L.U.

  Calle Pere II de Montcada, 1, 08034 Barcelona

  NIF: B-17035940

 • Casino Tarragona, S.L.U.

  Calle Pere II de Montcada, 1, 08034 Barcelona

  NIF: B-17035957

 • Casino Barcelona Interactivo, S.A.U.

  Calle Pere II de Montcada, 1, 08034 Barcelona

  NIF: A-65661886

 • Casino Barcelona Sports Betting, S.L.U.

  Calle Pere II de Montcada, 1, 08034 Barcelona

  NIF: B-66308701

 

 • Admissibilitat:

Per a poder adherir-se al programa Grup Peralada Member haurà de ser major de 18 anys i tenir un mitjà de comunicació electrònica vàlid (com, per exemple, email, telèfon) mitjançant els quals puguem comunicar-nos amb Vostè.

Tots els membres al Grup Peralada Member disposaran de la targeta GPM. Per política d'empresa, aquesta targeta no s'enviarà, en cap cas, al domicili del membre, pel que haurà de retirar-se personalment en els establiments de les Empreses Gestores.

L'acceptació definitiva en el programa Grup Peralada Member no es realitzarà fins a l'obtenció de la targeta GPM, i prèvia correcta identificació de l'Usuari mitjançant el document d'identitat reconegut amb fotografia i data de naixement (DNI, passaport o permís de conduir).

No podran formar part del programa Grup Peralada Member aquelles persones que formin part dels fitxers d'autoexclusió o prohibits, així com aquelles que, per qualsevol causa, tinguin limitat l'accés a les sales de joc dels Casinos de les Empreses Gestores.

Així mateix, tampoc podran formar part del programa els empleats, així com agències, proveïdors o col·laboradors directes o indirectes implicats en el disseny, funcionament o promoció del programa, persones que pertanyin a organismes públics i/o privats que, per raó del seu lloc, pogués considerar-se que gaudeixen d'avantatges quant a la participació o obtenció i canvi de punts, ni els familiars directes de tots els anteriors mentre es compleixin les condicions indicades.

 • Titularitat del compte i de la targeta

El titular serà l'únic beneficiari dels punts i avantatges que ofereix la targeta GPM. Cap altra persona podrà acumular punts en la targeta del titular, ni el titular podrà utilitzar la seva targeta en la compra o consum d'un altre client.

 • Acumulació de punts:

Els punts poden aconseguir-se mitjançant l'entrada als Casinos de les Empreses Gestores o consums en els restaurants o espectacles, d'acord amb la següent taula:

       CREACIÓ DE LA TARGETA: 360 punts.

       ENTRADA CASINO: 50 punts. En cas d'accedir al mateix Casino més d'una vegada al dia, només se sumaran punts per la primera entrada.

       COMIDA O CENA RESTAURANTE: Segons consum. 10 punts per cada 1€ en el tiquet. Els sopars de grups de 10 o més persones no sumaran punts.

Sense perjudici de l'anterior, segons la fidelitat que mostri el membre a les Empreses Gestores, aquest podrà aplicar diferents multiplicadors, que permetran als membres freqüents dels Casinos obtenir major quantitat de punts. La relació de multiplicadors és dinàmica i pot variar segons el moment o temporada.

Només el titular de la targeta GPM serà responsable de la seva correcta utilització. S'acumularan punts per la creació de la targeta, per visita, per pagaments en serveis de bar i hostaleria, així com per registrar-se en la pàgina web del Casino Barcelona on-line (http://www.casinobarcelona.es).

Els punts s'acumularan al compte del membre l'endemà de l'acte que els va generar, de manera que no és possible la redempció de punts de manera simultània a l'acumulació d'aquests.

 • Canvi de punts:

Serà suficient que s'identifiqui per a canviar i/o pagar amb els seus punts, així com per a obtenir descomptes i promocions. El valor d'un punt és de 0.01€ (100 punts= 1€), independentment de la fidelització del membre (a diferència de l'acumulació de punts, per al canvi de punts no existeixen multiplicadors).

Com s'indica en el punt anterior, els punts únicament podran canviar-se a partir de l'endemà d'haver-los aconseguit.

En cas d'incidència en el canvi de punts, el membre haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça info@gpm.cat, o trucar al telèfon 900.35.43.54, facilitant les seves dades personals i la incidència soferta.

 • Pèrdua/caducitat de punts:

Els punts acumulats i no consumits caduquen transcorregut un any natural des de la seva consecució.

El membre podrà comprovar en els punts d'informació de les Empreses Gestores el seu saldo de punts actual.

Així mateix, en la mesura que sigui possible, les Empreses Gestores notificaran al membre de la pròxima caducitat de punts en el seu compte, sense que això suposi obligació de fer-ho per a les Empreses Gestores.

 • Període de validesa:

La filiació al programa Grup Peralada Member, així com la titularitat de la targeta GPM és vitalícia, excepte si, per qualsevol raó, el membre no acumulés punts durant 12 mesos consecutius, cas en el que el compte es considerarà inactiu i els punts anul·lats.

En cas de perdre la condició de membre, aquest podrà tornar a registrar-se de nou, sense dret a reclamar els punts acumulats anteriorment ni cap dels avantatges que hagués pogut obtenir en la seva filiació anterior.

 • Pèrdua o robatori de targeta:

Les Empreses Gestores no es fan responsable dels danys o perjudicis del titular de la targeta en cas de la seva pèrdua o robatori, circumstància que haurà de comunicar immediatament en l'e-mail info@gpm.cat o al telèfon 900.35.43.54.

 • Dades de caràcter personal:

Les Empreses Gestores garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

Mitjançant el formulari de registre del programa Grup Peralada Member, els usuaris podran facilitar determinades dades personals necessàries per al correcte registre del membre, així com la participació en les promocions existents a cada moment. Aquestes dades són necessaris per a poder registrar-se en el programa i seran incorporades en un fitxer de cotitularidat de totes les empreses que conformen les Empreses Gestores, indicades en les presents condicions.

El registre en el programa requereix de l'acceptació de la política de privacitat inclosa en el formulari de registre.

En qualsevol moment el membre podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant l'enviament d'una comunicació a l'adreça postal de qualsevol de les empreses, o a l'adreça lopd@gpm.cat.

Les Empreses Gestores no es responsabilitzen de la veracitat de les dades facilitades mitjançant el formulari de registre. El programa va destinat a majors d'edat, i, en aquest sentit, les Empreses Gestores no es responsabilitzen dels casos en els quals persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través del formulari de registre.

 • Incompliment de les condicions:

El membre únicament podrà tenir un compte actiu a cada moment, reservant-se les Empreses Gestores el dret a eliminar qualsevol compte duplicat de la qual tingui coneixement. Per norma general, s'eliminarà el compte que presenti inactivitat, o en defecte d'això, la més antiga. En qualsevol cas, si les Empreses Gestores detectessin frau en la creació de múltiples comptes, es reserva el dret d'eliminar el compte juntament amb tots els punts acumulats.

Les Empreses Gestores podran realitzar els ajustos necessaris en el compte de punts d'un client en cas d’error o defectuositat en el sistema, error d'un operador o representant, frau, o si el titular de la targeta no utilitzés correctament la targeta o no respectés les condicions d'aquest programa.

 • Responsabilitat de les Empreses Gestores:

Les Empreses Gestores no seran responsables de l'acumulació o canvi de punts realitzats de manera fraudulenta. Qualsevol ús fraudulent del programa o la targeta GPM, o contrari a les condicions, serà considerat com un incompliment per part del membre, aplicant-se el que es disposa en el punt anterior.

Les Empreses Gestores podran rebutjar la sol·licitud de filiació al programa Grup Peralada Member a qualsevol persona que hagués incorregut en un incompliment previ de les condicions i/o hagués causat qualsevol classe de danys o perjudicis a les Empreses Gestores.

 • Modificacions/Anul·lació del programa:

Donat el caràcter dinàmic del programa, els membres assumeixen que les característiques d'aquest, així com les promocions o articles o regals del mateix seran canviants, estant la seva disponibilitat condicionada als acords de col·laboració aconseguits en cada moment per les Empreses Gestores.

En qualsevol cas, qualsevol modificació o, en el seu cas, anul·lació del programa, serà degudament comunicada als membres.

 • Acceptació de les condicions:

El titular, en sol·licitar la seva targeta, confirma estar d'acord amb les condicions del programa GPM, així com amb el criteri de les Empreses Gestores quant a la resolució de qualsevol qüestió o incidència que es pogués derivar.

 • Resolució de conflictes:

Aquestes condicions es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili del membre.